PL Soluciones

integrando procesos

   

Sobre mi

Historial professional

Formació complementaria

Disseny i implementació de l'estructura WEB. Barcelona Activa. (210 hores). 2010-2010. Barcelona
Coneixements necessaris per a desenvolupament d'interfícies gràfiques amb què poder demanar, accedir i publicar dades i continguts de manera segura i eficient, utilitzant el llenguatge de programació PHP a nivell avançat i l'accés a BBDD MySQL, coneixements de Zend Frame i model MVC (Model view Controller) i eines de Google i fonaments de SEO.

Instal·lació del servidor web i la seva seguretat. Barcelona Activa. (40 hores). 2010-2010. Barcelona
Seguretat en el disseny i programació d'aplicacions web, disseny de l'estructura d'una aplicació Web, serveis Web, introducció a l'administració bàsica de sistemes operatius Linux, implementació i manteniment de servidors Apache.

Comptabilitat bàsica i avançada. Barcelona Activa. (250 hores). 2009-2009. Barcelona

Màster Assistant Business Administration. SEFED. (644 hores). 2009-2009. Barcelona
Simulació de pràctiques administratives i pràctiques d'anglès a través de l'organització Leonardo da Vinci (Education and Culture DG) a Irlanda del Sud, durant una estada d'un mes.
Màrqueting Aplicant les tècniques de màrqueting en la comercialització de productes, ofertes i catàlegs.
Comerç exterior Incoterms, Cubicatge de mercaderies i contenidors, documents de transports CMR, B / L, AWB, Multimodal, càlcul del noli i altres transports, gestió duanera DUA EX, DUA IM, deute duanera: Aranzels, IVA i altres impostos.
Comptabilitat Registre, control, seguiment i comptabilitat de factures de creditors, clients i proveïdors nacionals i estrangers, previsió de pagaments i cobraments, bancs: punteig bancari, cobrament de remeses, pagament a través de xec i transferències, gestió fiscal: Càlcul, presentació, pagament i seients d'IVA, IRPF, model 347, obtenció de balanços: Balanç de situació, pèrdues i guanys, balanç de sumes i saldos.
Recursos de personal Gestió de documents interns: Fitxa d'empleat, confecció de nòmines, nòmina amb incidències, càlcul de liquidació i indemnització, seients i convenis, gestió de documents externs: altes, baixes i modificació de dades TA1 - TA2 i contractes, cotització Seguretat Social: càlcul de bases de cotització, tipus de cotització i bonificacions de quotes. Presentació, pagament i seients dels TC1 - TC2. Relació d'empresa amb: SOC, Seguretat Social i Agència tributària.
Idiomes d'Anglès Identificació del vocabulari rellevant dels documents administratius d'ús comú en una empresa, vocabulari d'anglès de negocis i comercial, redacció dels documents d'ús habitual en una empresa i conversa fluida.

Gestió i administració de BBDD Oracle 11i (70 hores) 2009 - 2009. Barcelona

Tècniques de negociació CP Foment. 2006-2006. Barcelona.
La negociació en l'actualitat, elements bàsics de la negociació, aspectes psicològics de la negociació, barreres més comuns per a una negociació efectiva i com eliminar-les, resolució de conflictes, estratègies efectives per millorar la influència del negociador sobre les altres parts, diferències culturals en el procés de negociació, la persuasió, fases de la negociació, tipus de negociació, casos pràctics i simulació.

Analista Programador. Net Institut BIT 2006-2006. Barcelona.
Programació i tècniques informàtiques - HTML i DHTML - Llenguatge JavaScript-SQL, SQL Server, Bases de Dades - Visual Basic.net, Orientació a objectes, Ado.net, Win Forms, ASP.net - Java, J2EE - EJBs (Enterprise Java Beans ), RMI, XML, Web Services - Anàlisi estructurat i orientat a objectes amb UML, visió global, enfocament estructurat, implementació - Projecte de curs.

Administració i programació MS SQL Server. Acadèmia News Horizonts 2001-2001. Barcelona.
Programar una base de dades MS SQL Server 2000 MOC 2073 Administrar una base de dades MS SQL Server 2000 MOC 2072

Mastering en Desenvolupament d'aplicacions distribuïdes. Acadèmia News Horizonts 2001-2001. Barcelona.
MS Visual Basic MOC 1016 i MS Visual Basic MOC 1013

Communications, networks and Internet services. Bit Academy (84 hours) 2000 - 2000. Barcelona.
LANS i Hardware de LANS, WAN, WINDOWS NT I INTERNET (TCP-IP)

Màster Analista Programador de gestió. Institut BIT. (280 hores) 1998 - 1999. Barcelona.
Programació i tècniques informàtiques - MS SQL Server i Llenguatge V. Basic 6.0. Model de processos: descomposició funcional-Model de dades: conceptual, lògic i processos del sistema, interacció dades / processos, estimació de projectes programari a partir de l'anàlisi, fonaments, activitats i tasques de la fase de disseny. Tècniques de disseny: Procés de dades. - Normalització de bases de dades.